Nyttigheter - Friskvård


GRAVIDA KVINNOR MÅR BRA AV TERAPEUTISK MASSAGE.
För dig som är eller har varit gravid och upplevt positiva effekter av massage finns det nu även vetenskapliga belägg för att så kan vara fallet! I en nyligen publicerad studie av gravida kvinnor undersöktes effekten av två olika behandlingsformer på smärta och psykosociala faktorer. Ena försöksgruppen fick 20 minuters massagebehandling av utbildade massageterapeuter två gånger per vecka i fem veckor. Den andra försöksgruppen fick utföra ett 20 minuters avslappningsprogram två gånger per vecka i fem veckor. Resultatet visade att båda grupperna upplevde att de kände sig mindre mindre ängsliga efter första behandlingen och hade mindre bensmärtor efter första och sista behandlingen. Däremot var det endast massageterapigruppen som rapporterade mindre orolighet, förbättrat humör, bättre sömn och mindre ryggsmärtor. I båda grupperna syntes en ökning av dopaminnivåerna men endast massageterapigruppen fick minskade nivåer av stresshormon i urinen (norephedrine). Mödrarna i massageterapigruppen visade sig även få färre för tidigt födda barn och ha mindre komplikationer under födseln.
(Källa: J Psychosom Obstet Gynaecol 1999;20(1):31-8.) TS

MASSAGE BRA KOMPLEMENT VID BEHANDLING AV ÄTSTÖRNINGAR.
Effekten av massage undersöktes på en grupp tonårspatienter under behandling för bulimi. Resultaten visade att patienterna som fick massagebehandling snabbt minskade sina värden för depression och orolighet samt förbättrade flertalet ytterligare psykologiska och beteendemässiga faktorer. Massagepatienterna uppvisade också lägre kortisolnivåer och högre dopaminnivåer än de andra patienterna. Fynden visar att terapeutisk massage kan vara ett mycket effektivt komplement till övrig medicinsk behandling av patienter med bulimi.
(Källa: Adolescence 1998;33(131):555-63.) TS

NERVINKLÄMNING I HANDLEDEN KAN LINDRAS GENOM MANIPULATION
De finns få studier publicerade om nervinklämning av ulnarisnerven i handleden. Kiropraktorer är en grupp av terapeuter som arbetar med manipulation. Följande studie beskriver ett patientfall med misstänkt ulnarisinklämning:

Patienten var en 45-årig kvinna med domningar i lillfingersidan av handen. Sedvanliga ortopediska och neurologiska tester visade att varken nacken eller området runt skuldra och bröstkorg (s.k. Thoracic outlet syndrome) var orsak till besvären. Däremot var dessa tester positiva för ulnarisnerven i relation till handrotsbenen pisiforme och triquetrum. Manuell behandling för att stimulera rörligheten i området runt dessa ben genomfördes vid fyra tillfällen. Resultaten visade en klar symtomlindring med minskade besvär. Fler undersökningar med mer sofistikerade diagnosmetoder i kontrollerade undersökningsmiljöer behövs för att kunna generalisera effekterna av manuella behandlingar på liknande patientfall.
(Källa: J Manipulative Physiol Ther. 2003 Nov-Dec;26(9):602-7.) TS


AKUPUNKTUR OCH MASSAGE MOT FIBROMYALGI
Komplementär- och alternativmedicinen har ökat i popularitet bland personer som har fibromyalgi där sedvanlig vård inte har kunnat ge effektiv hjälp. En genomgång av de vetenskapliga rapporter som har avhandlat olika behandlingsmetoder mot fibromyalgi har visat att det finns få undersökningar av hög kvalitet.
Bland de behandlingsmetoder som visat bäst effekt mot fibromyalgi är massageterapi, akupunktur och beh. med kosttillskott. Andra metoder har i vetenskapliga studier visat osäkra resultat, t.ex. avspänning, biofeedback, magnetterapi. Det finns även behandlingsmetoder som inte visat några statistiskt signifikanta positiva resultat vid vetenskapliga undersökningar av behandling av patienter med fibromyalgi. Till dessa metoder hör bland annat kiropraktik, vilket därför inte rekommenderas som  enda behandlig vid fibromyalgi.
(Källa: Best Pract Res Clin Rheumatol. 2003 Aug;17(4):667-83.) TS

MASSAGETERAPI AV CERTIFIERAD/DIPLOMERAD MASSÖR ÄR EN MYCKET SÄKER BEHANDLINGSMETOD
Massage är en behandlingsmetod som har funnits länge. Trots detta har massage under lång tid varit försummad inom forskningsvärlden. Under senare år har undersökningar kommit igång och denna studie har tittat på hur säkert det är att få behandling med massage. En vetenskaplig övergripande granskning av alla undersökningar på alla språk som har rapporterat skadliga effekter av massage genomfördes. Alla undersökningar där de skadliga effekterna kunde relateras till användandet av olika oljor eller behandling med is-massage uteslöts ur granskningen. Resultaten visade att massagebehandlingar som utförts av diplomerade/ certifierade terapeuter var mycket säkra. I de allra flesta fall där det hade förekommit skadliga biverkningar av massage hade behandlingarna givits av outbildade personer eller varit i form av ”exotiska typer av behandlingar” med massage. Sådana biverkningar kunde till exempel omfatta blåmärken, skador på nerver och blodkärl, frisättning av njursten, sår på huden, livmoderskada eller strypning(!?). Allvarliga skador och biverkningar var främst associerade med metoder som inte kunde klassas som ”klassisk massage”. Sammanfattningsvis är behandling med massage inte helt utan rapporterade biverkningar i den vetenskapliga litteraturen. Dock är biverkningar mycket ovanliga om behandlingarna utförs av diplomerade/certifierade terapeuter. Svensk klassisk massage är mycket säker jämfört med andra former av massage.
(Källa: Rheumatology (Oxford). 2003 May 30.) TS


Behöver du en behandling eller är du intresserad av vår företagsfriskvård? Kontakta oss på magnus@bodytech.se eller 070-424 44 14